Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Akademie psychologie s.r.o.

Sídle: Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

IČ: 09528598

e-mail: info@akademiepsychologie.cz

telefon: +420 732 832 787

web: www.akademiepsychologie.cz/vop.php

(dále jen „prodávající“)

Definice

V těchto Obchodních podmínkách: 

Zboží

Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

Zákazník bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být pouze ilustrativní, proto je Zákazník povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele. 

Cena zboží

Ceny poskytovaného zboží jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. 

Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu. Provozovatel v takovém případě kontaktuje Zákazníka a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Zákazník má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku. 

Způsoby úhrady a platby viz 

Doprava zboží

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí E-shopu způsob dopravy Zboží. 

Zákazník je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Zákazníkovi a to ve výši uvedené v uživatelském prostředí E-shopu. 

Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje. 

Úhrada a platba

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli. 

Lze využít platbu prostřednictvím služby comgate (comgate.cz). Podmínky najdete ve VOP. Po předchozí vzájemné dohodě lze využít i další formy Úhrady a platby uvedené ve VOP Provozovatele. 

Proces uzavření Kupní smlouvy

Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Zákazníkům uzavření Kupní smlouvy. 

Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením "Objednat" nebo „Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy ze strany Zákazníka se považuje kliknutí na toto tlačítko. Bezvýhradný přijetím nabídky Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva. 

Zákazník se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. 

Provozovatel zašle Zákazníkovi e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu. 

Kupní smlouva

Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení: 

Zákazník kupuje od Provozovatele Zboží v množství, které si Zákazník zvolil v uživatelské prostředí E-shopu a Zákazník se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu. 

Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Zákazníkovi od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Zákazníkovi, že jím objednané Zboží nemůže dodat. 

Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Zákazníka potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Zákazníkovi . 

Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Zákazníkem. 

Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Zákazníka, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Zákazníkem. 

Provozovatel zašle Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou při dané objednávce, pokud o ni Zákazník zažádá a vyplní potřebné údaje do 14 dnů po připsání platby, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je také možné vystavit přímo při předání zboží zjednodušený daňový doklad. 

Dodací lhůta

Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Zákazníkovi v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační. 

Dárky

Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dar, je darovací smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Zákazník je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

          

Odstoupení od smlouvy

Podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. 

Odstoupení od smlouvy zašlete na e-mail info@akademiepsychologie.cz. 

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. 

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. 

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. 

Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Reklamační řád

Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad. 

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Spotřebitele reklamované Zboží. 

Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. 

Reklamace Zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. 

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány. 

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí Zboží. 

Ochrana díla

Veškeré produkty, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny. 

Žádný z autorskoprávně chráněných produktů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. 

Záznamy online seminářů či webinářů jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek. 

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://akademiepsychologie.cz/gdpr 

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. 

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat. 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. 

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.  

Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

Obchodní podmínky pro akce

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele při účasti Zákazníka na Akcích se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky") a Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele (dále jen “VOP”). 

Definice

V těchto Obchodních podmínkách: 

Objednávka

Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na jednotlivých Akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na Portálu, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. Každá učiněná Registrace je závazná. 

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka učiněna kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”. 

Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit Provozovateli. 

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník od provozovatele potvrzení registrace na sdělený či zadaný e-mail (dále také jako "Potvrzení registrace"). 

Účastníky mladší 16 let musí registrovat jejich zákonný zástupce. 

Náhradníci

V případě překročení kapacity Akce se může Zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud Provozovatel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Zákazník kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto. 

Cena

Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena Akce (dále také jako “Registrační poplatek”) zahrnuje kromě poplatku za účast na Akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení. 

Úhrada

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek. 

Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání Akce. 

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí Portálu způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli. 

Po předchozí vzájemné dohodě lze využít i další formy Úhrady uvedené ve VOP Provozovatele. 

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 2 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak. 

Storno

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání Akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace. 

Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu. 

Při stornování objednávky 5 a více pracovních dnů před datem konání Akce se vrací celý Registrační poplatek. 

Při stornování objednávky 3 až 4 pracovních dnů před datem konání Akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky. 

Storno objednávky již není možné provést v posledních dvou pracovních dnech předcházející datu konání Akce ani později. 

Organizační změny

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, programu, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku. 

Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména, nikoli však výlučně, v případech souvisejících s přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, ať už přijatých Provozovatelem nebo orgánem veřejné moci, změnit formu konání Akce z konference, přednášky, kurzu nebo školení konaných za fyzické účasti Zákazníků na online seminář či webinář. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni o změně telefonicky nebo e-mailem. Na storno Objednávky se v takovém případě uplatní standardní storno podmínky dle příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek. 

Zrušení akce

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu. 

Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny. 

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. 

Akce pořádaná jako online seminář či webinář je určena výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, umožnění účasti třetí osobě či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek. 

Záznamy online seminářů či webinářů jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek. 

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese https://akademiepsychologie.cz/gdpr 

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. 

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat. 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. 

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem. 

Obchodní podmínky pro e-shop

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky"), Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele (dále jen “VOP”) a Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen “ZOOÚ”) 

Definice

V těchto Obchodních podmínkách: 

Zboží

Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

Zákazník bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být pouze ilustrativní, proto je Zákazník povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele. 

Cena zboží

Ceny poskytovaného zboží jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. 

Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu. Provozovatel v takovém případě kontaktuje Zákazníka a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Zákazník má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku. 

Způsoby úhrady a platby viz 

Doprava zboží

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí E-shopu způsob dopravy Zboží.

Zákazník je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Zákazníkovi a to ve výši uvedené v uživatelském prostředí E-shopu. 

Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje. 

Úhrada a platba

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli. 

Lze využít platbu prostřednictvím služby comgate (comgate.cz). Podmínky najdete ve VOP 

Po předchozí vzájemné dohodě lze využít i další formy Úhrady a platby uvedené ve VOP Provozovatele. 

Proces uzavření Kupní smlouvy

Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Zákazníkům uzavření Kupní smlouvy. 

Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením "Objednat" nebo „Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy ze strany Zákazníka se považuje kliknutí na toto tlačítko. Bezvýhradný přijetím nabídky Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva. 

Zákazník se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. 

Provozovatel zašle Zákazníkovi e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu. 

Kupní smlouva

Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení: 

Zákazník kupuje od Provozovatele Zboží v množství, které si Zákazník zvolil v uživatelské prostředí E-shopu a Zákazník se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu. 

Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Zákazníkovi od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Zákazníkovi, že jím objednané Zboží nemůže dodat. 

Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Zákazníka potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Zákazníkovi.

Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Zákazníkem. 

Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Zákazníka, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Zákazníkem. 

Provozovatel zašle Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou při dané objednávce, pokud o ni Zákazník zažádá a vyplní potřebné údaje do 14 dnů po připsání platby, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je také možné vystavit přímo při předání zboží zjednodušený daňový doklad. 

Dodací lhůta

Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Zákazníkovi v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační. 

Dárky

Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dar, je darovací smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Zákazník je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar. 

              

Odstoupení od smlouvy

Podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. 

Odstoupení od smlouvy zašlete na e-mail info@akademiepsychologie.cz 

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. 

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. 

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. 

Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Reklamační řád

Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Spotřebitele reklamované Zboží. 

Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. 

Reklamace Zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. 

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány. 

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí Zboží. 

Ochrana díla

Veškeré produkty, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny

Žádný z autorskoprávně chráněných produktů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. 

Záznamy online seminářů či webinářů jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek. 

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://akademiepsychologie.cz/gdpr 

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. 

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat. 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. 

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem. 

Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 9.9.2021.